RI&E

RI&E planning
Een RI&E moet te allen tijde actueel zijn. Vanuit een geïnventariseerd knelpunt moeten maatregelen genomen worden als deze in redelijkheid van de werkgever gevergd kunnen worden (moeten technisch, uitvoerend en economisch haalbaar zijn).
Deze beperking geldt (uiteraard) niet voor hoge risico’s en risico’s van carcinogenen, biologische agentia en mutagene en reprotoxische stoffen (CMR).
Wij helpen u graag een keuze te maken uit de 3 onderstaande RI&E scenario’s, te weten:

 1. Een geheel nieuwe RI&E uitvoeren
 2. Een (Aanvullende) Deel- RI&E uitvoeren
 3. Een bestaande RI&E doorlopen en actualiseren

Ad 1. Nieuwe RI&E uitvoeren

 • Bij wijzigingen van / in de organisatie of onderdelen daarvan
 • Bij verandering van werkmethoden / technieken
 • Bij verandering van de stand van de wetenschappen (op alle relevante vakgebieden)
 • Bij verandering van Arbodienst(verlening)
 • Bij wijziging van inzichten, door incidenten en ongevallen bijv.

Ad 2. (Aanvullende) Deel-RI&E uitvoeren

 • Wanneer iets zich aandient wat onmiddellijk aandacht behoeft op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn
 • Als middel tot een geplande totaal- RI&E
 • Deel-RI&E hoeft lang niet altijd getoetst, de centrale vraag hierbij is: is er behoefte aan een (extra) deskundigheidsborging in de vorm van een toetsbrief o.i.d.?

Ad 3. Bestaande RI&E doorlopen en actualiseren

 • Nuttig om zo het zgn. ‘Plan van Aanpak’ (jaarplan) actueel te houden
 • Op een gegeven moment verouderd omdat je in een oude versie van je RI&E blijft hangen.

Maatregelen
Wanneer een knelpunt gesignaleerd wordt, moeten maatregelen geformuleerd worden. Bij het zoeken naar een passende maatregel geldt de zgn. arbeidshygiënische strategie, die is als volgt:

 • Bronmaatregelen – Een werkgever moet eerst de oorzaak van het probleem wegnemen. Voorbeeld: schadelijke stof vervangen door een veiliger alternatief.
 • Collectieve maatregelen – Als bronmaatregelen geen mogelijkheden bieden, moet de werkgever collectieve maatregelen nemen om risico’s te verminderen. Voorbeeld: het plaatsen van afscherming of een afzuiginstallatie.
 • Individuele maatregelen – Als collectieve maatregelen niet kunnen of ook (nog) geen afdoende oplossing bieden, moet de werkgever individuele maatregelen nemen. Voorbeeld: het werk zo organiseren dat werknemers minder risico lopen (taakroulatie).
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen – Als de bovenste drie maatregelen geen effect hebben, moet de werkgever de werknemer gratis persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken. Voorbeeld: oorbeschermers en lasbrillen.
 •  Als de geplande streefdata van de maatregelen in het Plan van Aanpak niet gehaald worden, moeten deze aangepast / geactualiseerd worden. Inspectie SZW let hierop!