BHV

Bedrijfshulpverlening en Calamiteitenplan

Om vanuit uw zorgplicht (BW en Arbowet) een basisveiligheid aan werknemers te kunnen bieden zijn Machineveiligheid, Chemische veiligheid en Onderhoud van technische installaties vaak een eerste aandachtspunt, echter ook het Calamiteitenplan / Ontruimingsplan is belangrijk om de veiligheid van het personeel te kunnen garanderen.
Er zijn een behoorlijk aantal wetten, regels en richtlijnen die zich bemoeien met deze zgn.  BHV-functie en organisatie. Ook ondersteunende bedrijven in dezen vergroten het schrikbeeld van BHV – ‘infobesitas’, o.a. door voor elk willekeurig BHV onderdeel aparte cursussen aan te bieden, bijv. voor ‘Beheerder meldinstallatie’. Moet dat nou? Is dat verplicht?
Om enigszins tegemoet te komen aan deze overkill aan informatie volgt hieronder een opsomming van meest betrokken wet- en regelgeving op dit terrein. Daarnaast geven wij hier een samenvatting van betrokken Nen-norm.

  1. Model Ontruimingsplan conform NEN 8112

 –  NEN 8112, Leidraad voor ontruimingsplannen.

 BHV organisatie

–  EG richtlijn 89/391EEG
–  Arbowetgeving: Arbowet, Arbobesluit, Arboregeling, Arbobeleidsregel en
Arbobesluit Basishulpverlening 2010
–  Arbocatalogus VO, te raadplegen op internet: wwww.arbocatalogus-vo.nl
–  NEN 4000 Bedrijfshulpverlening

Meldinstallaties

 –  NEN 2575 Brandveiligheid van gebouwen – ontruimingsinstallaties
–   NEN 2654-2 Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties
–   Gebruiksbesluit en daaruit voortvloeiende Gebruiksvergunning per locatie.

Overige Wetgeving en normen

 – PGS 15, opslag van gevaarlijke stoffen

============================================================

Model Ontruimingsplan conform  NEN 8112 

Een zgn. Ontruimingsplan is een ‘Plan van aanpak waarin de beheersing van incidenten en calamiteiten door de BHV- organisatie schriftelijk is vastgelegd in procedures en werkinstructies en waarin de benodigde middelen, materialen en voorzieningen zijn vastgelegd afgestemd op de restrisico’s en maatgevende factoren, in ieder geval voor het verrichten van in de wet vastgelegde taken bedoeld in art. 15 lid 2 van de Arbeidsomstandighedenwet’.

Wat moet er in een Ontruimingsplan staan?

INLEIDING

De inleiding bevat een toelichting op het plan waarin o.a. genoemd worden:

  • Bij welke incidenten en calamiteiten het plan van toepassing is
  • Wie er wanneer kennis van het plan moeten nemen en hoe dat geregeld is
  • Hoe vaak en wanneer er ontruimingsoefeningen gehouden worden en wie dit organiseert
  • Hoe vaak en wanneer het plan geactualiseerd wordt
  • Wie (eind)verantwoordelijk is + handtekening (directie)

GEBOUW, INSTALLATIE EN ORGANISATIEGEGEVENS

Etc.

Vraag de hele BHV handout op via ons e-mail adres.
OC heeft verder ook model ontruimingsplannen voor u klaarliggen.